Primeiro Round do Leste – Indiana Pacers (0-2) x Boston Celtics (2-0)