Primeiro Round do Leste – Boston Celtics (0-0) x Indiana Pacers (0-0)