Primeiro Round do Leste – Indiana Pacers (0-3) x Boston Celtics (3-0)